NAVIN KUMAR GALLERY
Guhyasamaja Akshobhyavajra
Tibet, China
15th century
18.9h x 13.4w x 10.1d cm
Hayagriva
Tibet, China
13th century
17.5h x 13.3w x 5.5d cm
Buddhakapala
Tibet, China
14th century
26.8h x 20.8w x 8.9d cm
Vajrapani
Tsang Province, Tibet, China
15th Century
18.4 cm
Vajrasattva
Tibet, China
13th - 14th Century
17h x 12.7w x 9d cm
Krishna Yamari
Northern India
11th - 12th Century
9.8h x 8.6w x 3.4d cm
Yama
Tibet, China
16th century
16h x 11w x 9d cm